ΧΑΡΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ENGLISH | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβούλευση

 • Δημόσια Διαβούλευση ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, του Έργου «Ανάπτυξη Εφαρμογών»
  Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τευχών διακήρυξης του Υποέργου 4 με τίτλο «Ανάπτυξη Εφαρμογών» για τις ανάγκες του Έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αντικείμενο του Έργου είναι η δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τη διαχείριση και προβολή των κινητών μνημείων της χώρας, το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις βέλτιστες πρακτικές επιστημονικής τεκμηρίωσης (π.χ. ενσωματώνοντας διεθνή πρότυπα μεταδεδομένων) και θα εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες (π.χ. υποστηρίζοντας web-based διεπαφές χρήσης, διαλειτουργικά APIs, server consolidation). Το νέο ΟΠΣ θα αποτελέσει μια μνημειο-κεντρική πλατφόρμα που θα καλύπτει το πλήρες φάσμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που προβλέπει ο Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη διαχείριση και προβολή των κινητών μνημείων.
   
  Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εκατό ευρώ (€727.100,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Τα δικαιώματα προαίρεσης του Έργου ανέρχονται στις τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα Ευρώ, (363.550,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους.
   
  Χρόνος Υλοποίησης – Διάρκεια Έργου: Δεκατέσσερις (14) μήνες.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το έντυπο υποβολής παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση deam@culture.gr με θέμα: «Έντυπο δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης ΥΕ4 «Ανάπτυξη Εφαρμογών».
   
  Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή από την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013 έως και την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013.
   
  Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθονται σε ηλεκτρονική μορφή και στην διαδικτυακή Πύλη της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (http://nam.culture.gr/).
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
 
 
 
Ημ. Καταχώρησης
8/11/2013 9:11:49 πμ
Έναρξη Διαβούλευσης
8/11/2013 8:00:00 πμ
Ανοικτή σε σχόλια έως
25/11/2013 3:00:00 μμ
Πνευματικά Δικαιώματα © 1995-2012 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού